Aurora Borealis at Telemark - Aug. 04, 2010

Aurora was seen as far south as Telemark - Norway on Aug. 04, 2010